MIKROREGION BRNĚNEC

KONTAKT

Mikroregion Brněnec

 

Chrastavec 55

569 04 Brněnec


tel. 461 526 234

ou.chrastavec@email.cz

MAPA MIKROREGIONU

Informace

Název :

Mikroregion Brněnec

Právní forma :

svazek obcí, založený podle § 46 odst. 2 písm. b) a § 49 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích registrovaný Okresním úřadem ve Svitavách

Okresní úřad Svitavy, referát vnitřních věcí, rozhodl o registraci dobrovolného svazku obcí na základě ust. § 20 i) odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů takto :

Dobrovolný svazek obcí s názvem Mikroregion Brněnec je zaregistrován v registru sdružení právnických osob Okresního úřadu Svitavy, pod číslem VV/3/2000.

IČO :

70896879

DIČ :

263-70896879

Sídlo :

Chrastavec 55, 569 04 Brněnec

Tel. : 461 526 234

E-mail : ou.chrastavec@email.cz

Struktura svazku obcí :

Předseda svazku :  Zdeněk Kadlec

Předseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v intencích cílů schválených valným shromážděním; je oprávněn k uzavírání obchodních případů a k uzavírání, změnám a ukončování pracovně právních vztahů jen s předchozím souhlasem správního výboru.

Místopředseda svazku :  Jiří Jílek

Místopředseda svazku obcí je oprávněn zastupovat svazek obcí navenek samostatně v době nepřítomnosti předsedy svazku obcí, a to v rozsahu jeho pravomocí.

Správní výbor :

Zdeněk Kadlec

Petr Havlíček

Jiří Jílek

Jana Bártová

Aneta Neudertová

 Správní výbor je výkonným orgánem svazku obcí. Správní výbor :

-       realizuje usnesení valného shromáždění,

-       zpracovává návrh rozpočtu,

-       připravuje a svolává valné shromáždění,

-       přijímá nové členy a podává pravidelné zprávy o stavu členské základny svazku obcí,

-       realizuje běžné hospodaření svazku obcí v rámci schváleného rozpočtu,

-       plní další úkoly, schválené valným shromážděním,

-       rozhoduje o uzavírání obchodních případů,

-       rozhoduje o uzavírání, změnách a ukončování pracovně právních vztahů,

-       je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

-       předkládá valnému shromáždění ke schválení účetní závěrku.

  Správní výbor je pětičlenný, jeho členy je vždy předseda a místopředseda svazku obcí. Členové správního výboru jsou voleni valným shromážděním.Správní výbor zasedá podle potřeby, nejméně 4 x v roce.  Správní výbor je schopný usnášení, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů.  Klesne-li počet členů správního výboru, provede valné shromáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání. Klesne-li počet členů o více než 50 %, svolá správní výbor do jednoho měsíce mimořádné valné shromáždění k provedení doplňovacích voleb. Správní výbor svolává předseda nebo místopředseda z vlastního uvážení nebo na žádost jiného člena správního výboru minimálně 10 dní předem s uvedením programu jednání. Nesvolá-li předseda či místopředseda správní výbor přes výslovnou žádost člena správního výboru do 25 dnů, má právo správní výbor svolat jakýkoliv člen správního výboru.

Revizní komise :

Stanislava Ochranová

Ing. Zdeňka Koudelková

Eva Schusterová

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku obcí. Revizní komise je tříčlenná. Jejími členy nesmí být členové vykonávající ve stejném období funkci předsedy nebo místopředsedy nebo člena správního výboru nebo smírčí komise. Revizní komise :

-       provádí kontrolu hospodaření svazku obcí,

-       zajišťuje přezkoumání hospodaření svazku obcí auditorem,

-       volí ze svého středu předsedu revizní komise, kterého zplnomocňuje k účasti na jednání správního výboru s hlasem poradním,

-       dohlíží na činnost správního výboru,

-       nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje,

-       přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá své vyjádření valnému shromáždění,

-       podává zprávy valnému shromáždění nejméně jednou ročně.

Revizní komisi svolává předseda revizní komise minimálně 10 dní předem s uvedením programu jednání. Revizní komise je usnášeníschopná při účasti všech členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů (každý člen má jeden platný hlas).Členové revizní komice jsou volení valným shromážděním. Klesne-li počet členů revizní komise, provede valné shormáždění doplňovací volby na svém nejbližším zasedání.

Valné shromáždění:

Všech 10 členských obcí, zastoupených starosty :

Lubomír Šmerda (Obec Banín)

Jiří Jílek (Obec Bělá nad Svitavou)

Ing. Zdeňka Koudelková (Obec Bohuňov)

Zdeněk Kadlec (Obec Chrastavec)

Jana Bártová (Obec Lavičné)

Zuzana Kašparová (Obec Rozhraní)

Vladimír Žváček (Obec Rudná)

Stanislava Ochranová (Obec Študlov)

Petr Havlíček (Obec Vítějeves)

Aneta Neudertová (Obec Želivsko)

 Valné shromáždění je nejvyšším orgánem svazku obcí. Jeho členy jsou všichni členové svazku obcí. Valné shromáždění :

-       volí a odvolává předsedu, místopředsedu, členy správního výboru, členy revizní komise a členy smírčí komise z řad fyzických osob, delegovaných členy svazku obcí,

-       schvaluje výši členských příspěvků a termín jejich úhrady,

-       schvaluje roční účetní závěrku a rozpočet na další období,

-       rozhoduje o hospodaření s majetkem svazku obcí,

-       schvaluje jednací a volební řád,

-       rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období,

-       schvaluje odborné pracovní komise svazku obcí,

-       rozhoduje o ukončení členství členů, kteří působí proti zájmům svazku obcí

-       rozhoduje o vyloučení člena ze svazku obcí,

-       rozhoduje o změnách zakladatelské smlouvy a stanov,

-       schvaluje usnesení,

-       rozhoduje o zrušení svazku obcí s likvidací a dále rozhoduje o jmenování, odměňování a odvolání likvidátora,

-       rozhoduje v otázkách, které si ke svému výlučnému rozhodování vyhradí.

Valné shromáždění je svoláváno správním výborem nejméně jedenkrát do roka.  Mimořádné valné shromáždění je svoláváno správním výborem

-       kdykoliv podle potřeby,

-       na žádost nejméně jedné pětiny řádných členů svazku obcí,

-       klesne-li počet členů správního výboru pod 50 %.

         Žádost o svolání mimořádného valného shromáždění musí být podána písemně s udáním konkrétního důvodu jeho svolání. Mimořádné valné shromáždění musí být svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Valné shromáždění se svolává pozvánkou doručenou všem členům svazku obcí, zpravidla 30 dní před termínem jeho konání. Pozvánka obsahuje termín, místo a pořad jednání valného shromáždění. Návrh pořadu jednání zpracovává správní výbor s tím, že členové svazku obcí mohou podat své návrhy na doplnění pořadu jednání. Valné shromáždění může projednání doplnění odmítnout. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku obcí. K přijetí usnesení je třeba kladného hlasování prosté většiny přítomných členů. Každá členská obec má jeden platný hlas. Hlasování na valném shromáždění je veřejné. Valné shromáždění může v některých otázkách rozhodnout, že hlasování bude tajné. Tajné hlasování vždy probíhá při volbě orgánů svazku obcí. Jednání valného shromáždění zpravidla řídí předseda. Průběh jednání stanoví jednací řád.

Postup pro vznášení připomínek a podnětů ke svazku obcí :

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla svazku  nebo poštou,faxem a e-mailem :

Adresa : Mikroregion Brněnec, Chrastavec 55, 569 04 Brněnec

Fax : 461 526 234

E-mail : ou.chrastavec@email.cz

Požadovaná forma podání :

Předmět

Obsah

Čitelný podpis

Kontaktní spojení (adresa, případně tel., fax, e-mail) Obec Chrastavec, Chrastavec 55, 569 04 Brněnec,

                                                                            Tel. : 461 526 234

                                                                            E-mail : ou.chrastavec@email.cz